کارگاههای هفته پژوهشی  

شاهنامه و هنر مدرن ایران


  • تاریخ برگزاری : دوشنبه 19 آذر 1397 (5 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): آقای توانایی
  • ظرفیت باقیمانده: 20
  • رویداد: کارگاههای هفته پژوهشیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد