کارگاههای هفته پژوهشی  

برگزار شده است.


رویکرد حکمای مشا و اشراق به هنر اسلامی (یازده اشتباه متداول درباره هنر اسلامی)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 15 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


تجلی حقیقت در هنر
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 15 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


شاهنامه و هنر مدرن ایران
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 19 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


معرفی استاندارجهانی کسب و کار BABOK
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
برگزار شده است.


هنر به مثابه بیان، فرم، نماد
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


مدیریت ارتباط با مشتری
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 21 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
برگزار شده است.


روش تحقیق و آشنایی با کتابخانه دیجیتال
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


نشست علمی ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک‌های مفهومی پرتکرار از شبکه‌های اجتماعی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


معرفی کتاب نهادهای مالی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 18
برگزار شده است.


مقاله نویسی به همراه اخلاق در پژوهش
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 17
برگزار شده است.


اینکوترمز
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
برگزار شده است.


سیاست زیباشناسی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20