کارگاههای هفته پژوهشی  


Has been held.


معرفی استاندارجهانی کسب و کار BABOK
 • Holding date: Tuesday 11 December 2018 (11 hour(s) ago)
 • Remaining capacity: 14
Has been held.


هنر به مثابه بیان، فرم، نماد
 • Holding date: Tuesday 11 December 2018 (11 hour(s) ago)
 • Remaining capacity: 20
مدیریت ارتباط با مشتری
 • Holding date: Wednesday 12 December 2018 (12 hour(s) next)
 • Remaining capacity: 16
روش تحقیق و آشنایی با کتابخانه دیجیتال
 • Holding date: Thursday 13 December 2018 (tomorrow)
 • Remaining capacity: 20
معرفی کتاب نهادهای مالی
 • Holding date: Thursday 13 December 2018 (tomorrow)
 • Remaining capacity: 18
مقاله نویسی به همراه اخلاق در پژوهش
 • Holding date: Thursday 13 December 2018 (tomorrow)
 • Remaining capacity: 17
اینکوترمز
 • Holding date: Thursday 13 December 2018 (tomorrow)
 • Remaining capacity: 16
سیاست زیباشناسی
 • Holding date: Thursday 13 December 2018 (tomorrow)
 • Remaining capacity: 20

Registeration Deadline

12/15/2018
(4 day(s) next)

6525
Expired