انتخاب شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند پویا راه کار پارس به عنوان نماینده اجرایی همایش

با عنایت به لزوم اجرای مناسب همایش، شورای سیاست گذاری همایش پس از بررسی شرکت‌های متقاضی، شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند پویا راه کار پارس را به عنوان نماینده اجرایی همایش تعیین نمود.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین