دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  


تاریخ برگزاری

1398/02/12
(4 ماه بعد)

205249
به پایان رسیده