تاریخ‌های مهم

  • شروع ارسال مقالات 1397/12/01
  • اعلام نتایج مرحله اول 1398/02/01
  • اعلام نتایج مرحله دوم 1398/04/01
  • اعلام نتایج مرحله سوم 1398/06/1
  • اعلام نتایج مرحله نهایی     1398/08/10
  • آخرین مهلت ارسال مقالات 1398/08/01
  • آخرین مهلت ثبت نام در همایش 1398/07/25
  • زمان برگزاری همایش 1398/08/16 , 1398/08/17


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین