دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  

ساختار سازمانی همایش

  • رییس همایش: دکتر هاشم جلیلی صفریان
  • دبیراجرایی همایش: دکتر حمید طباطبایی
  • دبیرعلمی همایش: دکتر سعیده باباجانی محمدی
  • رییس دبیرخانه: محسن منوچهری
  • کارشناس دبیرخانه: زهره براتی مقدم


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین