کمیته علمی

اعضای کمیته علمی:

 1. دکتر رضا تهرانی (استاد گروه مدیریت مالی و بیمه، مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران)
 2. دکتر علی مختاری (استاد گروه مدیریت، مرکز توسعه اقتصاد و مدیریت ایران)
 3. دکتر سمانه غفوریان (استادیار گروه مدیریت، مرکز توسعه اقتصاد و مدیریت ایران)
 4. دکتر بی­بی مرجان فیاضی (استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
 5. دکتر مجتبی فرخی استاد (استادیار گروه مدیریت، دانشگاه زاهدان)،
 6. دکتر مصطفی فرخی استاد (استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بیرجند)
 7. دکتر محسن شفیعی نیک­آبادی (استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان)
 8. دکتر یوسف رمضانی (استادیار گروه مدیریت، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی عطار، مدیر گروه مدیریت و رییس دانشگاه فرهنگ و هنر)
 9. دکتر محمدحسین همایونی راد (استادیار، معاون آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی سناباد)
 10. دکتر شهرزاد لطفعلی ثانی (عضو هیت علمی گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی فردوس)
 11. دکتر روح­ا... رحمانی (عضو هیت علمی و مدیر گروه حسابداری مؤسسه آموزش عالی فردوس)
 12. دکتر سمیه محبی (عضو هیت علمی گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی فردوس)
 13. دکتر محمد ناصری (عضو هیت علمی گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی فردوس)
 14. دکتر حسین سلامی (عضو هیت علمی و مدیر گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی فردوس)
 15. دکتر فرزانه احمدیان یزدی (استادیار گروه علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه امام رضا (ع))
 16. دکتر امیر شمس کلوخی (گروه حسابداری)
 17. دکتر علی تقوی مقدم (گروه حسابداری)


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد