کمیته داوری

کمیته داوری:

دکتر علی مختاری (استاد گروه مدیریت)

دکتر سمانه غفوریان (استادیار گروه مدیریت)

دکتر بی­بی مرجان فیاضی (استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

دکتر مجتبی فرخی استاد (استادیار گروه مدیریت، دانشگاه زاهدان)

دکتر مصطفی فرخی استاد (استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بیرجند)

دکتر محسن شفیعی نیک­آبادی (استادیار دانشگاه سمنان)

آقای فرهاد سعادت­ نیا (عضو هیت علمی مؤسسه آموزش عالی فردوس)

آقای محمد ناصری (عضو هیت علمی مؤسسه آموزش عالی فردوس)

خانم سمیه محبی نجم­ آبادی (عضو هیت علمی مؤسسه آموزش عالی فردوس)

آقای مجتبی هاشمیان (گروه مدیریت)

خانم شهرزاد لطفعلی ثانی (مربی – دانشجوی دکتری- گروه علوم اقتصادی)

دکتر روح­ اله رحمانی (مدیر گروه حسابداری، عضو هیت علمی مؤسسه آموزش عالی فردوس)

دکتر امیر شمس کلوخی (گروه حسابداری)

دکتر علی تقوی مقدم (گروه حسابداری)

آقای مهدی فخریان (عضو هیت علمی گروه حسابداری مؤسسه آموزش عالی فردوس)

آقای حسین سلامی (مدیرگروه و عضو هیت علمی گروه کامپیوتر مؤسسه آ»وزش عالی فردوس)

خانم سمانه نوفرستی (عضو هیت علمی گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی فردوس)

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد