سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

طراحی و رخداد دیدن

کارگاه نظری و عملی طراحی و رخداد دیدن
(آموزش طراحی تحلیلی برمبنای روابط ساختاری فرم و شهود خودانگیخته)
 
📝جستار نخست : نقطه شروع
جلسه اول: دیدن
جلسه دوم: فرایند دیدن و سنجیدن
 
📝جستار دوم: فرم
جلسه سوم: ادبیات مروری فرم
جلسه چهارم: دیدن و روابط ساختاری فرم
جلسه پنجم : ادراک و دریافت فرم
جلسه ششم: فرم و شهود خودانگیخته
 
📝جستار سوم: تبیین فرم
جلسه هفتم : تعادل
جلسه هشتم :شکل
جلسه نهم :    نور
جلسه دهم: فضا
جلسه یازدهم:  حرکت و پویایی
جلسه دوازدهم : بیان
 
📝جستار چهارم: عزیمت به انتزاع
جلسه سیزدهم : انتزاع مدرن و پیشامدرن
جلسه چهاردهم: انتزاع و مدرنیسم
جلسه پانزدهم: فرم گرایی نو

 


  • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 25 بهمن 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): آقای بابک توانایی
  • ظرفیت باقیمانده: 18
  • رویداد: وب سایت اصلیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد