سامانه مدیریت رویدادهای فردوس  

برگزار شده است.


کارگاه آموزشی جعبه ابزار شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 29 بهمن 1396 (9 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


تحلیل دیفرانس و مرکززدایی در سه داستان پسامدرن دهه 1970 و 1980
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 16 اسفند 1396 (9 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 5
برگزار شده است.


کارگاه مقاله نویسی با محوریت ISI
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 24 اسفند 1396 (9 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


هنر به مثابه سرمایه
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


خانه به روایت پنج معمار
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


سومین دوره‌ی نظریه‌های زیبایی شناسی: پسامدرنیسم
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


زیبایی شناسی موسیقی شوپنهاور
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


ری-برندینگ شرکتها و کمپانیهای تجاری (تحول در قابلیتهای نوسازی)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 3
برگزار شده است.


مکالمه کاربردی
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 6
برگزار شده است.


دوره Grammar IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Reading IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Listening IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Speaking IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Writing IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


مکالمه فرانسه
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


آمادگی Pre-IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


مکالمه ویژه دانشجویان مدیریت (بازرگانی، جهانگردی، بازاریابی)
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره بحث آزاد تبادل ایده Free discussion
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


مکالمه ترمیک
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


گروه اول ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 11 آذر 1397 (9 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 11
برگزار شده است.


گروه دوم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 12 آذر 1397 (8 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


گروه سوم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 13 آذر 1397 (7 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


گروه چهارم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 14 آذر 1397 (6 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 3
برگزار شده است.


رویکرد حکمای مشا و اشراق به هنر اسلامی (یازده اشتباه متداول درباره هنر اسلامی)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 15 آذر 1397 (5 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


تجلی حقیقت در هنر
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 15 آذر 1397 (5 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


شاهنامه و هنر مدرن ایران
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 19 آذر 1397 (دیروز)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


معرفی استاندارجهانی کسب و کار BABOK
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (10 ساعت قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 14
برگزار شده است.


هنر به مثابه بیان، فرم، نماد
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (10 ساعت قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
مدیریت ارتباط با مشتری
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 21 آذر 1397 (13 ساعت بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
روش تحقیق و آشنایی با کتابخانه دیجیتال
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
نشست علمی ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک‌های مفهومی پرتکرار از شبکه‌های اجتماعی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
معرفی کتاب نهادهای مالی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 18
مقاله نویسی به همراه اخلاق در پژوهش
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 17
اینکوترمز
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
سیاست زیباشناسی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 20