سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

برگزار شده است.


کارگاه آموزشی جعبه ابزار شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 29 بهمن 1396 (2 سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


تحلیل دیفرانس و مرکززدایی در سه داستان پسامدرن دهه 1970 و 1980
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 16 اسفند 1396 (2 سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 5
برگزار شده است.


کارگاه مقاله نویسی با محوریت ISI
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 24 اسفند 1396 (2 سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


هنر به مثابه سرمایه
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 (2 سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


خانه به روایت پنج معمار
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (2 سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


سومین دوره‌ی نظریه‌های زیبایی شناسی: پسامدرنیسم
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (2 سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


زیبایی شناسی موسیقی شوپنهاور
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (2 سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


ری-برندینگ شرکتها و کمپانیهای تجاری (تحول در قابلیتهای نوسازی)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (2 سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 3
برگزار شده است.


مکالمه کاربردی
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 6
برگزار شده است.


دوره Grammar IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Reading IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Listening IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Speaking IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Writing IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


مکالمه فرانسه
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


آمادگی Pre-IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


مکالمه ویژه دانشجویان مدیریت (بازرگانی، جهانگردی، بازاریابی)
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره بحث آزاد تبادل ایده Free discussion
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


مکالمه ترمیک
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


گروه اول ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 11 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 11
برگزار شده است.


گروه دوم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 12 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


گروه سوم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 13 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


گروه چهارم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 14 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 3
برگزار شده است.


رویکرد حکمای مشا و اشراق به هنر اسلامی (یازده اشتباه متداول درباره هنر اسلامی)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 15 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


تجلی حقیقت در هنر
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 15 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


شاهنامه و هنر مدرن ایران
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 19 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


معرفی استاندارجهانی کسب و کار BABOK
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
برگزار شده است.


هنر به مثابه بیان، فرم، نماد
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


مدیریت ارتباط با مشتری
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 21 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
برگزار شده است.


روش تحقیق و آشنایی با کتابخانه دیجیتال
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


نشست علمی ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک‌های مفهومی پرتکرار از شبکه‌های اجتماعی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


معرفی کتاب نهادهای مالی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 18
برگزار شده است.


مقاله نویسی به همراه اخلاق در پژوهش
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 17
برگزار شده است.


اینکوترمز
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
برگزار شده است.


سیاست زیباشناسی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


طراحی و رخداد دیدن
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 25 بهمن 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 18
برگزار شده است.


دوره سرمایه گذاری در بورس و روش‌های کسب سود پایدار به عنوان درآمدی پایان ناپذیر
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 30 بهمن 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 4
برگزار شده است.


کارگاه معماری ایده پردازی تا طرح
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 6 اسفند 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 45
برگزار شده است.


کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی ویژه عموم
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 تیر 1398 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
برگزار شده است.


کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان موسسه فردوس
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 تیر 1398 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 13
برگزار شده است.


ویژه اعضای انجمن تصویرسازی مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 24 تیر 1398 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 24 تیر 1398 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


ویژه عموم: کارگاه آموزشی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 24 تیر 1398 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


ویژه عموم: کارگاه آموزشی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 1
برگزار شده است.


ویژه اعضای انجمن تصویرسازی مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : شنبه 11 آبان 1398 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس- کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : شنبه 11 آبان 1398 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 11
برگزار شده است.


ویژه اعضای انجمن تصویرسازی- کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : شنبه 11 آبان 1398 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 12 آبان 1398 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 5
برگزار شده است.


ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس- کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 12 آبان 1398 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


ویژه اعضای انجمن تصویرسازی- کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 12 آبان 1398 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


فضاسازی در تصویرسازی
 • تاریخ برگزاری : شنبه 18 آبان 1398 (6 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


از ایده تا تصویر
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 19 آبان 1398 (6 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 14
برگزار شده است.


کارگاه کارگاه از تصویرسازی تا متحرک سازی
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 20 آبان 1398 (6 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 26
برگزار شده است.


کارگاه خلق کاراکتر و اسطوره
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 21 آبان 1398 (6 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 8
برگزار شده است.


کارگاه روش‌های چاپ در تصویرسازی
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 22 آبان 1398 (6 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 14
برگزار شده است.


ثبت نام در کلیه کارگاه‌های تصویر سازی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 23 آبان 1398 (6 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 23
برگزار شده است.


کارگاه تکنیک‌های تصویرسازی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 23 آبان 1398 (6 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 41
برگزار شده است.


کارگاه مراجع انتخاب و بکارگیری رنگ در فضای داخلی
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 13 آذر 1398 (6 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 30
برگزار شده است.


کارگاه اسکیس و راندو با تکنیک آبرنگ
 • تاریخ برگزاری : شنبه 16 آذر 1398 (6 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 27
برگزار شده است.


کارگاه با عنوان " ارجاع دهی (Citation) در نرم‌افزار WORD
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 17 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 22
برگزار شده است.


کارگاه کاربرد تکنولوژی‌های نوین نما در طراح ی معماری انرژی _کار
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 17 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار گوگل اسکتچاپ
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 17 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


کارگاه مقاله نویسی فارسی
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 17 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 27
برگزار شده است.


کارگاه بازاریابی صادراتی با تاکید بر تجارت الکترونیک
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 17 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 30
برگزار شده است.


کارگاه رعایت اصول اخلاقی در تحقیق علمی
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 18 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 29
برگزار شده است.


کارگاه تکنیک چاپ ترانسفر در تصویرسازی
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 18 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 22
برگزار شده است.


کارگاه پژوهشی و سخنرانی بررسی و معرفی کتاب مشق پیلتان
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 18 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 45
برگزار شده است.


کارگاه بررسی زندگی معمار سکوت و نور"لویی کان" همراه با نقد فیلم
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 19 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 22
برگزار شده است.


کارگاه آشنایی با روش‌های پیشرفته جستجو از طریق موتور جستجوگر گوگل
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 19 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 27
برگزار شده است.


کارگاه نویسندگی خلاق با رویکرد متون علمی
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 19 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 22
برگزار شده است.


کارگاه نوین یادگیری لغات انگلیسی
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 19 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 30
برگزار شده است.


کارگاه نویسندگی خلاق با رویکرد متون علمی
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 19 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 19
برگزار شده است.


کارگاه مراجع انتخاب و به‌کارگیری رنگ، معرفی ساختار و عملکرد COLOR WHEEL
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 20 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 17
برگزار شده است.


کارگاه شیت بندی
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 20 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


کارگاه تحلیل جمله و ترجمه در انگلیسی
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 20 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 28
برگزار شده است.


کارگاه آشنایی با بورس و بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی در سرمایه گذاری
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 21 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 30
برگزار شده است.


کارگاه عکاسی مقدماتی در معماری
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 21 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 13
برگزار شده است.


کارگاه پایان نامه نویسی انگلیسی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 21 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 29
برگزار شده است.


نشست پژوهشی «هشت دیدگاه» به ایده یابی در کار هنری
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 21 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 39
برگزار شده است.


متقاضیان آزاد: ورک شاپ هندسه ایرانی
 • تاریخ برگزاری : جمعه 22 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 47
برگزار شده است.


ویژه دانشجویان: ورک شاپ هندسه ایرانی
 • تاریخ برگزاری : جمعه 22 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 50
برگزار شده است.


کارگاه مهارت نگارش در یک متن علمی
 • تاریخ برگزاری : جمعه 22 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
برگزار شده است.


کارگاه ارزهای دیجیتال
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 24 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 27
برگزار شده است.


کارگاه آشنایی مقدماتی با اصول نشانه گذاری صفحات وب
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 24 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 26
برگزار شده است.


کارگاه آشنایی با اصول مقدماتی هک و نفوذ
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 24 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 26
برگزار شده است.


کارگاه بورس
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 25 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


کارگاه از ایده تا ساخت
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 25 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 2
برگزار شده است.


بسوی فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 46
برگزار شده است.


سمینار آشنایی با بورس و بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی در سرمایه گذاری
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 48
برگزار شده است.


کارگاه تحویل خدمت با مدیریت دانش مشتری در کسب و کار الکترونیکی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 49
برگزار شده است.


کاربرد بلاکچین در کسب و کار آینده
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 43
برگزار شده است.


کارگاه مدیریت دانش در شرکت گاز خراسان رضوی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 49
برگزار شده است.


کارگاه معرفی ابزارها و تکنیک¬های مدیریت دانش سازمانی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 49
برگزار شده است.


کارگاه رویکردی ناب در مدیریت دانش محور از ایده تا اجرا
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (5 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 49
برگزار شده است.


کارگاه نرم افزار انیمیشن دوبعدی موهو (انیمه استودیو)(ویژه اعضای انجمن)
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 (18 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 1
برگزار شده است.


کارگاه نرم افزار انیمیشن دوبعدی موهو (انیمه استودیو)(ویژه دانشجویان)
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 (18 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 3
برگزار شده است.


کارگاه نرم افزار انیمیشن دوبعدی موهو (انیمه استودیو)(ویژه عموم)
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 (18 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 4
برگزار شده است.


داستان نویسی انیمیشن و استوری بورد(ویژه اعضای انجمن)
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 (16 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 4
برگزار شده است.


داستان نویسی انیمیشن و استوری بورد(ویژه دانشجویان)
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 (16 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 6
برگزار شده است.


داستان نویسی انیمیشن و استوری بورد(ویژه عموم)
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 (16 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 4
برگزار شده است.


کارگاه متحرک سازی انیمیشن(ویژه اعضای انجمن)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 1 خرداد 1399 (14 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


کارگاه متحرک سازی انیمیشن(ویژه دانشجویان)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 1 خرداد 1399 (14 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


کارگاه متحرک سازی انیمیشن(ویژه عموم)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 1 خرداد 1399 (14 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 6