سامانه مدیریت رویدادهای فردوس  

برگزار شده است.


کارگاه آموزشی جعبه ابزار شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 29 بهمن 1396 (3 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


تحلیل دیفرانس و مرکززدایی در سه داستان پسامدرن دهه 1970 و 1980
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 16 اسفند 1396 (2 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 5
برگزار شده است.


کارگاه مقاله نویسی با محوریت ISI
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 24 اسفند 1396 (2 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


آموزش تست
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 28 اسفند 1396 (2 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 18
برگزار شده است.


هنر به مثابه سرمایه
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 (15 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


خانه به روایت پنج معمار
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (13 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


سومین دوره‌ی نظریه‌های زیبایی شناسی: پسامدرنیسم
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (13 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


زیبایی شناسی موسیقی شوپنهاور
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (13 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


ری-برندینگ شرکتها و کمپانیهای تجاری (تحول در قابلیتهای نوسازی)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (13 روز قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 3