سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

برگزار شده است.


کارگاه آموزشی جعبه ابزار شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 29 بهمن 1396 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


تحلیل دیفرانس و مرکززدایی در سه داستان پسامدرن دهه 1970 و 1980
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 16 اسفند 1396 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 5
برگزار شده است.


کارگاه مقاله نویسی با محوریت ISI
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 24 اسفند 1396 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


هنر به مثابه سرمایه
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


خانه به روایت پنج معمار
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


سومین دوره‌ی نظریه‌های زیبایی شناسی: پسامدرنیسم
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 7
برگزار شده است.


زیبایی شناسی موسیقی شوپنهاور
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


ری-برندینگ شرکتها و کمپانیهای تجاری (تحول در قابلیتهای نوسازی)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 3
برگزار شده است.


مکالمه کاربردی
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 6
برگزار شده است.


دوره Grammar IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Reading IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Listening IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Speaking IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره Writing IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


مکالمه فرانسه
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


آمادگی Pre-IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


مکالمه ویژه دانشجویان مدیریت (بازرگانی، جهانگردی، بازاریابی)
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


دوره بحث آزاد تبادل ایده Free discussion
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


مکالمه ترمیک
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


گروه اول ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 11 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 11
برگزار شده است.


گروه دوم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 12 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
برگزار شده است.


گروه سوم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 13 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
برگزار شده است.


گروه چهارم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 14 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 3
برگزار شده است.


رویکرد حکمای مشا و اشراق به هنر اسلامی (یازده اشتباه متداول درباره هنر اسلامی)
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 15 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


تجلی حقیقت در هنر
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 15 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


شاهنامه و هنر مدرن ایران
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 19 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


معرفی استاندارجهانی کسب و کار BABOK
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
برگزار شده است.


هنر به مثابه بیان، فرم، نماد
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


مدیریت ارتباط با مشتری
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 21 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
برگزار شده است.


روش تحقیق و آشنایی با کتابخانه دیجیتال
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


نشست علمی ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک‌های مفهومی پرتکرار از شبکه‌های اجتماعی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


معرفی کتاب نهادهای مالی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 18
برگزار شده است.


مقاله نویسی به همراه اخلاق در پژوهش
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 17
برگزار شده است.


اینکوترمز
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
برگزار شده است.


سیاست زیباشناسی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (10 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


طراحی و رخداد دیدن
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 25 بهمن 1397 (8 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 18
برگزار شده است.


دوره سرمایه گذاری در بورس و روش‌های کسب سود پایدار به عنوان درآمدی پایان ناپذیر
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 30 بهمن 1397 (8 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 4
برگزار شده است.


کارگاه معماری ایده پردازی تا طرح
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 6 اسفند 1397 (7 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 45
برگزار شده است.


کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی ویژه عموم
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 تیر 1398 (3 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
برگزار شده است.


کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان موسسه فردوس
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 تیر 1398 (3 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 13
برگزار شده است.


ویژه اعضای انجمن تصویرسازی مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 24 تیر 1398 (3 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 24 تیر 1398 (3 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


ویژه عموم: کارگاه آموزشی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 24 تیر 1398 (3 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


ویژه عموم: کارگاه آموزشی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (2 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
برگزار شده است.


ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (2 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 1
برگزار شده است.


ویژه اعضای انجمن تصویرسازی مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (2 ماه قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 1 آبان 1398 (5 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس- کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 1 آبان 1398 (5 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
ویژه اعضای انجمن تصویرسازی- کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 1 آبان 1398 (5 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 2 آبان 1398 (6 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس- کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 2 آبان 1398 (6 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 11
ویژه اعضای انجمن تصویرسازی- کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 2 آبان 1398 (6 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10