دروه آموزشی انیمیشن  ویژه عموم: کارگاه آموزشی انیمیشن
  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (7 ساعت بعد)
  • ظرفیت باقیمانده: 2
ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (7 ساعت بعد)
  • ظرفیت باقیمانده: 5
ویژه اعضای انجمن تصویرسازی مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (7 ساعت بعد)
  • ظرفیت باقیمانده: 9