بخش معماری

نفر اول: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 45.000.000 (چهل و پنج میلیون) ریال

نفر دوم: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 35.000.000 (سی و پنج میلیون) ریال

نفر سوم: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 25.000.000 (بیست و پنج میلیون) ریال


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد