بخش عکاسی

جوایز بخش عکاسی با دوربین حرفه ای

نفر اول: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 20.000.000 (بیست میلیون) ریال

نفر دوم: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 15.000.000 (پانزده میلیون) ریال

نفر سوم: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 10.000.000 (ده میلیون) ریال

 

جوایز بخش عکاسی با موبایل

نفر اول: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 10.000.000 (ده میلیون) ریال

نفر دوم: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 7.500.000 (هفت میلیون و پانصد هزار) ریال

نفر سوم: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 5.000.000 (پنج میلیون) ریال

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد